සිරස නමා | Sirasa Namaa

සිරස නමා අයැද කමා
ඔබ නමදිමු ජේසු

දෙවි බව සුසිඟිති පූපෙක සඟවා
ඔබ වෙත අප සැම කැඳවූ
ඒ දෙවි කුලයට ගැති අප නඟවා
ඔබෙ හද තුළ අප රැඳවූ

ගෙන මනු බව කුස තුළ මරි මවගේ
ඇගෙ එක මනු දෙවි දරුවූ
දින දින රස ගැන්වෙන අප දිව'ගේ
පව් ලොවැ ගැලවුම් කරුවූ


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


කිතුනු ගී අංක: 348

.

පටුන