රිදී වළා ගැබින් නැගෙන | Ridee Walaa Gebin

රිදී වළා ගැබින් නැගෙන කුමරි කව්රුදෝ
අඹරෙ දිනුඳු වතසෙ දිලෙන මුහුණ කාගෙදෝ
කුළුණු බරින් කඳුළු සැලෙන දෙනෙත කාගෙදෝ
කොමළ මුවින් මා සනසන රැජිණ කව්රුදෝ

දේව දිනිති ඒ දෙව් කුමරිය ඒ
සමිඳු දාසි ඒ සගයෙ රැජිණ ඒ
මල් කුමාරි ඒ හෙළ රැජිණිය ඒ
දේව මෑණි ඒ අපෙ අම්මා ඒ

මිසර දෙසට කුමරු රැගෙන ගියේ කව්රුදෝ
කුරිරු රජුගෙ අතින් ජේසු මිදුවෙ කව්රුදෝ
මෙහෙළ බිමට අප රකිනට වැඩියෙ කව්රුදෝ
කියනු කියනු හෙළ වැසියනි එතුමි කව්රුදෝ


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


කිතුනු ගී අංක: 421

.

පටුන