ජයවේ ජේසූනී | Jayawe Jesunee

ජයවේ ජේසූනී ජයවේ ක්‍රිස්තුනී
සව් ලෙව් දනන්ගේ සිත් වදන් විනිශ්චකාරෙනී
ක්‍රිස්තූ රජාණෙනි ලෝකාග්‍ර ස්වාමිනී
දෙවි වූ ජේසූ රාජේන්ද්‍රා ‍තේජායු වේ

ක්‍රිස්තු රජ නොවේ කියත් පවිටුවෝ
ඔබේ දසුන් ලොවේ පිරි හඬින් සැවෝ
දෙව් පුතුන් ම වේ සෑමා දනන්ගෙ ස්වාමී
තේජා ශ්‍රී ස්තෝත්‍ර වේවා

ආ ජේසු ක්‍රිස්තුනි ශාන්ති කුමාරෙනි
උදාර සිත් සැම සුදම් දෙස නමා
ඔබ සබේ තුළා දිළෙයි නිබඳ සේනා
ආශිර්වාදිත වේවා


කිතුනු ගී අංක: 321

.

පටුන